بایگانی دسته: “شماره 25”

نقش فناوري اطلاعات(IT) در بهبود عملكرد روابط عمومي از ديدگاه مديران و كاركنان شركت ايران خودرو

علي اصغر كياء ، اميد مهدوي   ص ۱۵۹

چکیده

این تحقيق با هدف مطالعه و بررسي نقش فناوري اطلاعات (IT) در بهبود عملكرد روابط عمومي از ديدگاه مديران و كاركنان شركت ايران خودرو صورت يافته است؛ در اين پژوهش به منظور ارزيابي عملكرد سازمان، عملكرد به سه بعد تقسيم گرديده و هركدام از ابعاد نيز به شكل مجموعه سوالات تدوين شده است كه ابعاد كلي عبارتند از: فرآيندهاي داخلي، كاركنان و يادگيري، نوآوري و در مرحله بعد اطلاعات مورد نظر در خصوص سه وجه فوق را گردآوري نموده و با هدف بررسي رابطه كاركرد فناوري اطلاعات و عملكرد سازمان به توصيف و تبيين داده ها پرداخته ايم.
در فصل مباني نظري اين تحقيق ضمن مروري بر تعاريف فناوري و فناوري اطلاعات، تاريخچه تكامل فناوري اطلاعات، آشنايي با انواع فناوري اطلاعات، اطلاعات و انواع سيستم هاي اطلاعاتي در سازمان را مورد بحث قرار داده ايم. در ادامه با نگاهي به فرآيندهاي تكنولوژيكي، انواع تكنولوژي هاي ارتباط سازماني و اثرات آن را بر روي الگوهاي ارتباط و پيامدهاي ارتباط مورد بررسي قرار داده ايم.
در بخش بعد نيز عملكرد سازماني را مورد بررسي قرار داده و با ذكر تعاريف سازمان، به تشريح عوامل موثر بر عملكرد سازماني پرداخته ايم. در ادامه تحت عنوان معرفي چارچوب نظري تحقيق، تفكر نوين سيستمي و ويژگي هاي اين نظريه را مورد امعان نظر قرار داده و با استفاده از نظريه سيستمي، مدل مفهومي پژوهش را معرفي نموده ايم و در نهايت به ذكر پرسش هاي اصلي تحقيق پرداخته ايم.

واژگان کلیدی: نقش، بهبود، عملكرد، روابط عمومي، فناوري اطلاعات

جايگاه كرامت انساني در روابط عمومي اسلامي

رحمان سعيدي   ص ۱۴۷

چکیده

هدف نهايي از مجموعه استراتژي هاي درازمدت و تاكتيك هاي و تكنيك هاي كوتاه مدت روابط عمومي اسلامي آن است كه با احترام به حريم افراد و جايگاه و كرامت انساني آنها فضايي همراه با آرامش، حسن تفاهم و دوستي و همكاري ميان يك مجموعه انساني در جهت نيل به اهداف متنوع اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي ايجاد نمايد.
لذا در اين مقاله سعي شده است ضمن تشريح نيازهاي معنوي انسان و تاكيد اسلام بر جايگاه والا و كرامت انساني افراد به برخي از كاركردهاي معنوي روابط عمومي اسلامي بپردازد از جمله اين كاركردها نياز انسان به سرور و شادي و نشاط به عنوان يك ضرورت فطري و پاسخگويي به نياز انسان تنها در انبوه خلق و نياز مبرم انسان به همدلي و هم زباني با ديگران است كه با استناد به آيات و روايات اسلامي به عنوان كاركردهاي روابط عمومي اسلامي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد و چگونگي پاسخگويي، روابط عومي اسلامي به انسان متحير و سرگردان در جامعه صنعتي و فراصنعتي امروز بشري به بحث گذاشته شده است.
در ادامه نويسنده در مورد كاركردي مادي روابط عمومي معتقد است در دنياي جديد تا نتوانيم نظرات مخاطبان را بدانيم و به كار ببنديم نمي توانيم به مديريت درست اهداف دست يابيم به نظر مي رسد قرن ۲۱ قرن پرفروغي براي روابط عمومي بلكه براي دنياي بازرگاني است و استفاده از قوانين منطقي روابط عمومي مي تواند باعث موفقيت شود. وقتي مساله اي در سازمان به وجود مي آيد روابط عمومي براي حل آن تلاش مي كند و وقتي مراحل حل مساله طي شد ماموريت روابط عمومي پايان يافته است. البته بايد به طور مداوم به بررسي تاكتيك ها و روش هاي دستيابي به انتظار مخاطبان پرداخت و آنها را هميشه به روز نگه داشت.

واژگان کلیدی: كرامت، روابط عمومي، ارتباطات، اسلام

تاثير زبان در ارتباطات ميان فرهنگي؛ (با تاكيد بر جايگاه فرهنگي امير عليشير نوايي در تركي غربي و ملي گرايي نوايي)

بهروز بيك بابايي   ص ۱۳۳

چکیده

در اين مقاله سعي شده است در مورد جايگاه فرهنگي عليشير نوايي در تركي غربي بررسي شود، سپس تاثيرات ارزنده اي كه نوايي در تركي و علي الخصوص در تركي غربي گذاشته پرداخته شده است. همچنين ويژگي هاي زباني تركي جغتايي كه مانند تركي عثماني يك زبان ساختگي است مورد بحث قرار گرفته و همين طور در اين مورد تاثيرات زباني و ادبي كه نوايي با ملهم شدن از زبان و ادبيات فارسي بر تركي جغتايي و تركي غربي علي الخصوص بر تركي عثماني گذاشته ، بررسي شده است. در بخش ديگري از اين مقاله نحوه شكوفايي زبان و ادبيات تركي در كنار ادبيات پيشرفته فارسي از نظر نوايي و همچنين نوع نگرش نوايي به زبان، ادبيات و فرهنگ فارسي در كنار زبان، ادبيات و فرهنگ تركي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و در ادامه نيز ديدگاه ها و نظريات ترك شناسان برجسته تركيه مانند كوپرولوزاده، سماء باروتچو اوزاوندر، احمد بيجان ارجيلاسون، احمد جعفر اوغلو، كمال اراسلان و… در مورد زبان و ادبيات به كار گرفته شده در نوشته هاي نوايي، تاثيرگذاري و آينده نگري نوايي آورده بيان شده است. نتايج اين تحقيق نشا مي دهد كه زبان مي تواند در تقويت ارتباطات ميان فرهنگي نقش به سزايي داشته باشد.

واژگان کلیدی: ارتباطات ميان فرهنگي، تركي غربي، امير عليشير نوايي، تركي عثماني، زبان فارسي.

بررسي رابطه ميزان استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازي با روابط اجتماعي دانش آموزان

حسين دهقان ، برزو مروت   ص ۱۰۳

چکیده

در حال حاضر فضاي مجازي به بخشي جدايي ناپذير از زندگي كودكان و نوجوانان تبديل شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه ميزان استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازي (شبكه هاي موبايلي) با روابط اجتماعي دانش آموزان به انجام رسيده است.
اين پژوهش به لحاظ هدف، از انواع كاربردي- توصيفي و تبييني بوده و با توجه به ماهيت تحقيق از روش پيمايشي استفاده شده است. جامعه آماري شامل كليه دانش آموزان مقطع متوسطه در منطقه ۱۱آموزش و پرورش تهران در سال تحصيلي ۹۶-۹۵مي باشد. نمونه گيري به شيوه طبقه بندي متناسب (با پايه تحصيلي و جنسيت) و تصادفي ساده صورت گرفته و تعداد نمونه نيز با استفاده از فرمول كوكران، ۳۷۴ نفر برآورد شده است. مهم ترين نتايج تحقيق بيانگر اينست كه نوع استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازي موبايلي بر عضويت در گروه هاي مجازي، تعاملات و روابط اجتماعي مجازي تاثير مثبت معنادار دارد. عضويت در گروه هاي مجازي بر افزايش دوستي و حمايت عاطفي تاثير مثبت معنادار دارد، اما وابستگي زياد به اينترنت بر كاهش روابط واقعي با اطرافيان تاثير منفي معنادار دارد. افزايش تعاملات مجازي با اطرافيان بر افزايش دوست و حمايت عاطفي تاثير مثبت معنادار دارد. همچنين نوع استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازي موبايلي بر انزوا و نيز آشنايي با دوستان بزهكار اينترنتي تاثير معنادار ندارد. اما آشنايي با دوستان بزهكار اينترنتي بر همنشيني افتراقي تاثير مثبت معنادار دارد.

واژگان کلیدی: فضاي مجازي، شبكه اجتماعي، روابط اجتماعي، دانش آموز

شناسايي تكنيك هاي تبليغي عرفان واره هاي نوظهور

حسين رهنمائي ، سيد رضا نقيب السادات ، مهديه يكتا   ص ۶۷

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناساييِ تكنيك هاي تبليغيِ عرفان واره هاي نوظهور، به تحليل محتواي مطالب مرتبط با فرقه هايي با منشاء هندي در پنج وب سايت اينترنتيِ «پايگاه تخصصي آشنايي با جنبش هاي معنوي»، «اسرار ماوراء»، «اشو»، «اشو سنتر» و «پيام نور» مي پردازد. در ۱۲ ماهِ مورد بررسي از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، از ميان پست هاي اين سايت ها، ۳۷۵ مطلبِ كدگذاري شده به دست آمده كه واحدِ تحليل در آن ها از منظر ۲۶ مقوله، مورد بررسي قرار گرفته است. واحدِ تحليل در اين تحقيق، پست بوده كه مواردي مثل متن، تصوير يا فيلم را شامل مي شود. روش مورد استفاده، تحليل محتواي استنباطي است و به وسيله ي دو تكنيك مقوله اي و ارزيابي، به بررسي وب سايت هاي مورد نظر پرداخته و جهت رسيدن به نتايج و تحليل ها، از نرم افزار spss و آزمون كاي اسكوئر (خي دو) استفاده شده است. در اين پژوهش، در پيِ دستيابي به پاسخ اين سوال هستيم كه مطالب و مفاهيم مرتبط با عرفان واره هاي نوظهور در راستاي رسيدن به اهداف اين فرقه ها و تحت تاثير قرار دادنِ مخاطبان، در وب سايت هاي مورد مطالعه با چه شيوه ها و تكنيك هايي تبليغ مي شوند؟ طبق يافته هاي اين تحقيق مي توان نتيجه گرفت بيشترين نوع تبليغات در وب سايت هاي مورد مطالعه، تبليغات فرهنگي و مخاطبانِ اصليِ اين تبليغات، عامه ي مردم هستند. همچنين تكنيك هاي تبليغي كه توسط عرفان واره ها در وب سايت هاي اينترنتي مورد استفاده قرار مي گيرند، بيشتر در مقياس خرد و پركاربردترينِ آن ها، تكنيك هاي «ادعا»، «كلي گويي» و «مغالطه» بوده اند. بر اساس اين نتايج، هدف اصليِ جنبش هاي نوپديد، شكل دهي به نگرش هاي مخاطبان است و از آنجا كه بيشترِ آموزه هاي آنان جنبه ي احساسي و شهودي دارد، غالبا مطالبِ فاقدِ ادله ي منطقي و عقلي را در برمي گيرد. از ميان ويژگي هاي مشترك عرفان واره هاي نوظهور، تاكيد بر شادي و آرامش به عنوان هدف اصليِ زندگي، بيشترين نسبت را در وب سايت هاي مورد بررسي نشان مي دهد و بر همين اساس، اصلي ترين موضوعي كه براي جذبِ مخاطبان شان به آن مي پردازند، نياز به صلح و آرامش است.

واژگان کلیدی: عرفان واره هاي نوظهور، تكنيك هاي تبليغي، وب سايت هاي اينترنتي، عرفان هاي هندي

خبر رساني از آينده در شاهنامه برپايه فال و تفال

محمد پاك نهاد   ص ۴۵

چکیده

آنچه در محور اين مقاله قرار دارد بررسي يكي از كردارهاي فراطبيعي در شاهنامه ي فردوسي است. اينجانب، تا به حال مقاله هايي مبتني بر خبر رساني از آينده با عناوين مختلف بر اساس پيشگويي ها و عنصر تقدير در شاهنامه نگاشته ام و از اين ميان تعدادي از آنها را در همايش هاي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ارائه و مطرح شده است. در دهمين همايش انجمن ترويج زبان و ادب فارسي در دانشگاه محقق اردبيلي، پيشگويي ها و خبررساني هاي موبدان و در يازدهمين گردهمايي انجمن در دانشگاه گيلان، پيشگويي ها و خبررساني هاي اخترشماران مطرح شد. در اين مقاله، اين موضوع، بر پايه ي فال و تفال، توضيح و تاييد مي شود. بايد گفت شاهنامه فردوسي به عنوان يك اثر حماسي از دو جهان واقعيت و فراواقعيت نقش پذيرفته است؛ جهان واقعيت، جهان تدبير است و جهان فرا واقعيت، جهان تقدير.آنچه كه حاكميت خود را در تمامي داستان هاي شاهنامه حفظ و تثبيت نموده همين جهان تقدير مي باشد كه فراواقعيتي به نام پيشگويي از اين زاده شده است. در شاهنامه مجموعه اي دست بر دست هم نهاده اند تا حادثه داستان هاي حماسي و بعضاً اساطيري را از پيش رقم زده و از آينده خبر دهند: اخترشناسان، موبدان ، شاهان و شاهزادگان ، سروش، سيمرغ، هوم عابد، راهبان و حتي مردگان، صداهاي غيبي و ساير خارق العاده ها مثل درخت گويا ، جام گيتي نما و روندهايي مثل فال و رويا از اين حيث قابل بررسي اند. به هر حال در اين مقاله به طور گذرا به خبر رساني و پيشگويي و خبر رساني در ساير حماسه هاي جهان، فال و تفال، فال در شاهنامه، فال هاي شاهنامه و همه مصداق هاي مربوط به آن پرداخته مي شود.

واژگان کلیدی: پيشگويي، شاهنامه، فال و تفال، تقدير

منابع كسب خبر اساتيد دانشگاه هاي كشور

فاطمه اصلان زاده    ص ۱۱

چکیده

اعتماد به رسانه به عنوان اساسي ترين ركن جذب و حفظ مخاطب از اهميت ويژه اي برخوردار است. اعتماد مخاطب به رسانه محصول ارائه اخبار و اطلاعات درست با منابع مشخص،عدم سوگيري، سرعت انتشار اخبار، همگامي رسانه با تكنولوژي هاي روز و ديگر عوامل مرتبط با خبررساني است.گرايش مخاطبان به هر يك از منابع خبري تابع ميزان اعتمادپذيري اين رسانه ها در بين مخاطبان است. رسانه ها از جمله عرصه هاي مهمي هستند كه بحث اعتماد اجتماعي در آنها به صورت جدي مطرح مي شود و اين مهم درادبيات علوم ارتباطات، تحت عنوان «اعتبار منبع» و «اعتبار رسانه» مطرح مي شود؛ زيرا آنها نمي توانند در فضايي فارغ از اعتماد مخاطبان، دوام و قوام داشته باشند. در اين راستا رويكرد «بودرويي» در قالب «نظريه منش و ميدان»به ويژه موضوعات رسانه اي همچون مقوله «اعتماد و منابع كسب خبرنخبگان » از جايگاه و اهميت بسزايي برخوردار است. به اعتقاد بورديو سرمايه فرهنگي و اقتصادي، مشخصه هاي اصلي اجتماعي است كه از طريق آن ،اقدام به دسته بندي ذايقه ها يا به اعتباري اعتماد مخاطبان دركسب اخبار از منابع خبري تحت تاثير«منش» قرار مي گيرد. بنابراين نتايج دو پيمايش،از اساتيد دانشگاه هاي ۵ شهركشور درباره منابع كسب خبر» در آبان ۱۳۹۲ با نمونه آماري ۴۰۰ نفر و نتايج «پيمايش درباره منابع كسب خبر اساتيد» دانشگاه هاي شهر تهران در بهمن ۱۳۹۲با نمونه آماري ۲۱۰ نفر نشان داد كه «۷/ ۵۵ درصد از اساتيد ۵ شهراخبار و تحليل هاي خبري مورد نظر خود را از «تلويزيون»،۲/۴۵ درصد از «پايگاه هاي اينترنتي»، ۶/۳۵ درصد از «مطبوعات (روزنامه ، هفته نامه و…)» و » ۲/۶۴ درصد از اساتيد دانشگاه هاي شهر تهران اخبار و تحليل هاي خبري مورد نظر خود را از «پايگاه هاي اينترنتي»، ۷/۴۰ درصد از «تلويزيون»، ۸/۳۵درصد از طريق «دهان به دهان (دوست و آشنا، افراد مطلع و…)» و ۸/۳۵ درصد از «مطبوعات (روزنامه ها، هفته نامه ها و…)»دريافت مي كنند.

واژگان کلیدی: اساتيد دانشگاه، اعتماد، منابع خبري، تحليل ثانويه و نظريه منش و ميدان بورديو