هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

سیداحمدرضا خضری                 استاد تاریخ دانشگاه تهران

ابراهیم کلانتری                       دانشیار دانشگاه تهران

هادی خانیکی                         دانشیار علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

وحید  عقیلی                          دانشیار علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی

علی اصغر کیا                         دانشیار  علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

عباس اسدی                          دانشیار علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

علی اصغر غلامرضایی               استادیار علوم ارتباطات دانشگاه صدا و سیما

رویا معتمدنژاد                         استادیار حقوق دانشگاه علامه طباطبائی

علی نجفی                            استادیار ادبیات دانشگاه پیام نور همدان

خیرالله هرمزی                         استادیار حقوق دانشگاه علامه طباطبائی

زهرا طاهری پور                       استادیار تبلیغ و معارف دانشگاه سوره

محمدعلی حسین زاده             دکترای مدرسی انقلاب اسلامی دانشگاه معارف اسلامی