نقش فناوري اطلاعات(IT) در بهبود عملكرد روابط عمومي از ديدگاه مديران و كاركنان شركت ايران خودرو

علي اصغر كياء ، اميد مهدوي   ص ۱۵۹

چکیده

این تحقيق با هدف مطالعه و بررسي نقش فناوري اطلاعات (IT) در بهبود عملكرد روابط عمومي از ديدگاه مديران و كاركنان شركت ايران خودرو صورت يافته است؛ در اين پژوهش به منظور ارزيابي عملكرد سازمان، عملكرد به سه بعد تقسيم گرديده و هركدام از ابعاد نيز به شكل مجموعه سوالات تدوين شده است كه ابعاد كلي عبارتند از: فرآيندهاي داخلي، كاركنان و يادگيري، نوآوري و در مرحله بعد اطلاعات مورد نظر در خصوص سه وجه فوق را گردآوري نموده و با هدف بررسي رابطه كاركرد فناوري اطلاعات و عملكرد سازمان به توصيف و تبيين داده ها پرداخته ايم.
در فصل مباني نظري اين تحقيق ضمن مروري بر تعاريف فناوري و فناوري اطلاعات، تاريخچه تكامل فناوري اطلاعات، آشنايي با انواع فناوري اطلاعات، اطلاعات و انواع سيستم هاي اطلاعاتي در سازمان را مورد بحث قرار داده ايم. در ادامه با نگاهي به فرآيندهاي تكنولوژيكي، انواع تكنولوژي هاي ارتباط سازماني و اثرات آن را بر روي الگوهاي ارتباط و پيامدهاي ارتباط مورد بررسي قرار داده ايم.
در بخش بعد نيز عملكرد سازماني را مورد بررسي قرار داده و با ذكر تعاريف سازمان، به تشريح عوامل موثر بر عملكرد سازماني پرداخته ايم. در ادامه تحت عنوان معرفي چارچوب نظري تحقيق، تفكر نوين سيستمي و ويژگي هاي اين نظريه را مورد امعان نظر قرار داده و با استفاده از نظريه سيستمي، مدل مفهومي پژوهش را معرفي نموده ايم و در نهايت به ذكر پرسش هاي اصلي تحقيق پرداخته ايم.

واژگان کلیدی: نقش، بهبود، عملكرد، روابط عمومي، فناوري اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *