نقش شبكه هاي اجتماعي مجازي در تغييرات هويت فرهنگي كاربران

دكترصديقه ببران، آتيه پوريحيي   ص ۱۰۳

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش شبكه هاي اجتماعي مجازي بر تغييرات هويت فرهنگي كاربران انجام شده است. روش پژوهش به لحاظ اجرا ، پيمايشي مي باشد ، داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوري شد . جامعه آماري اين پژوهش را ۱۱۷ نفر از دانشجويان ارشد دانشكده ارتباطات تشكيل ميدهد . در اين پژوهش فرضيه هايي را مورد بررسي قرار داديم ، در نهايت پيشنهادات كاربردي در اين زمينه ارائه شده است .يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه بين استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازي و تغييرات هويت فرهنگي كاربران همبستگي معني داري وجود دارد . همچنين نتايج پژوهش حاكي از آن است كه شبكه هاي اجتماعي مجازي بر مولفه هاي هويت فرهنگي كاربران از جمله دين ، زبان ، آداب و رسوم گذشته و سنت ها تاثير گذار مي باشند. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار spss وسپس براي سنجش ميزان همبستگي فرضيه هاي تاييد شده از ضريب همبستگي كرامراستفاده شد.

واژگان کلیدی: شبكه هاي اجتماعي مجازي ، فرهنگ ، هويت ، هويت فرهنگي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *