نحوه انعكاس اخبار زندان هاي ايران و جهان در رسانه ها

دكتر سيد احمد حسيني، دكتر هادي خانيكي، احمد افروز   ص ۵

چکیده

وسايل ارتباط جمعي پخش خبر و اطلاع را برعهده دارند، رسالت آنان انتقال سريع بي طرفانه و آگاهي بخشي اخبار و وقايع دنياي ماست. به تعبير ديگر در گذشته فقط محيط بومي افراد بر زندگي آن ها تاثيرگذار بود درصورتي كه در شرايط كنوني علاوه بر عوامل محيط بومي، محيط ملي و فراملي نيز تاثيرات زيادي بر زندگي شهروندان دارند لذا در چنين وضعيتي وظيفه رسانه هاي همگاني است كه تمامي اطلاعات و اخبار تاثيرگذار بر زندگي شهروندان را به اطلاع آنان برسانند.
زندان يك واقعيت اجتماعي است كه اطلاع از اخبار و حوادث مربوط به آن مي تواند نقش بسزايي در كاهش اقدامات منجر به حبس و همچنين ايجاد راهكارهاي مناسب جهت جلوگيري از وجود بزه در جامعه داشته باشد. هدف اصلي اين تحقيق، بررسي نحوه انعكاس اخبار زندان هاي ايران و جهان در روزنامه حمايت (ارگان رسمي زندان ها) در سال ۱۳۸۹ بوده است. «نظريه برجسته سازي چارچوب مفهومي اين بررسي را در برمي گيرد.» «به اين معنا كه رسانه ها با برجسته ساختن بعضي از موضوعات و رويدادها بر آگاهي و اطلاعات مردم تاثير مي گذارند.»
«منظور از برجسته سازي رسانه هاي اين است كه رسانه ها بويژه در اخبار و گزارش هاي خبري و … اين قدرت را دارند كه توجه عموم را به مجموعه اي از مسائل و موضوعات معين و محدود معطوف سازند و از مسائل و موضوعات ديگر چشم پوشي كنند جامعه آماري اين پژوهش شامل تمام اخبار و مطالب مربوط به زندان ها كه شامل صفحه قضايي (يا شهرستانها) و سلسله گزارش هايي از زندان (گفتگو با مددجويان) در روزنامه حمايت در سال ۱۳۸۹ و تعداد جمعيت نمونه ۵۴ نسخه روزنامه ، مي باشد.

واژگان کلیدی: زندان.خبر.برجسته سازي، روزنامه حمايت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *