معرفی

یادداشت سردبیر

«فینلی پیتر دون»، نویسنده و طنزپردازآمریکایی قرن نوزدهم، زمانی گفته است که وظیفه روزنامه نگاران «تسلی دادن به رنج کشیدگان و پریشان ساختن راحت طلبان استترجمان سخن او این است که هدف اصلی روزنامه نگاری، ارایه اطلاعاتی دقیق و موثق است که شهروندان برای فعالیت و زندگی در جامعه ای آزاد به آن نیاز دارند. به عبارتی، وسایل ارتباط جمعی، از طریق کسب بی وقفۀ اخبار و ارائۀ مستقل آن، به عموم خدمت می کنند.

هدف روزنامه نگاری، مانند هدف جراحی است، بدین معنی که در جراحی هدف باز کردن و دوباره دوختن شکم بیمار نیست، بلکه هدف، درمان و مداواست. بدین ترتیب، هدف روزنامه نگاری نیز، بیشتر و فراتر از نگارش و گزارش وقایع است و آن، آگاهی بخشی، آموزش و تنویر افکار عمومی و در یک کلام، خدمت به عموم است. بنابراین، در سایه چنین خدمتی است که نقش رسانه ها معنا پیدا می کند؛ رساندن اکسیژن دموکراسی و آگاهی برای جامعه.

البته نباید فراموش کرد، تا زمانی که مدیران، سردبیران، روزنامه نگاران و به طور کلی اهالی رسانه ها از مسائل و زمینه های اجتماعی، تاریخی، حقوقی و نظری حرفه ارزشمند خود بی خبر باشند، نمی توانند به جامعه و شهروندانش خدمت کنند. این همان نکته حساسی است که فلسفه انتشار فصلنامه «علوم خبری» را تبیین می کند.

فصلنامه «علوم خبری» قصد دارد نسبت به مسائل روزنامه نگاری و ارتباطات، نگاه علمی و البته بومی داشته باشد و به همه کسانی که به این رشته عشق می ورزند و به نوعی با آن درگیرند، دیدی عمیق تر بدهد.

فکر تهیه و انتشار یک نشریه علمی ـ تخصصی در زمینه روزنامه نگاری و به طور کلی علوم ارتباطات سال ها بود که در ذهن ما جای گرفته بود، اما بنا به دلایل زیادی، هرگز از مرحله فکر به عمل راه نیافت و سرانجام توفیق حاصل شد که با پشتگرمی استادان محترم این رشته، طرح آن افکنده شد و زمینه انتشار آن در بهار علم و طبیعت و مصادف با روز جهانی ارتباطات(اردیبهشت سال ۱۳۹۱) فراهم شد.

برای نامگذاری فصلنامه اندیشه ها شد، تا «علوم خبری» انتخاب گردید. علت به کارگیری این اصطلاح، گستردگی دامنه معنایی آن است، که می کوشد تمامی حوزه های علوم ارتباطات، را مورد کنکاش قرار دهد. این که چرا واژه «علوم اطلاعاتی» برگزیده نشده، به خاطر پرهیز از سوق داده شدن ذهن مخاطب به حوزه های فنی ارتباطی (مانند مخابرات )یا برخی سازمان های سیاسی بوده است.

در این جا، فرصت را مغتنم شمرده از عزیزانی که با فکر و قلم و قدم ما را در تهیه و انتشار این شماره از فصلنامه یاری داده و از همکاری های ذیقیمت خود ما را بهره مند ساخته اند، سپاسگزاری کنیم.

بالاخره اینکه، تمامی کسانی که دغدغه ارتقاء کیفیت حرفه روزنامه نگاری و غنی تر شدن رشته علوم ارتباطات را دارند، می توانند این فصلنامه را به عنوان محملی برای ابراز دیدگاه های خود در این حوزه بیابند. از صاحبنظران و اندیشمندان گرامی تقاضا داریم در راستای این اهداف متعالی ما را همراهی کرده تا بتوانیم بستری مناسب برای ارتقای اندیشه در این حوزه ایجاد کنیم.

امید که این فصلنامه بتواند به مرکزی برای پرورش اندیشه های نو، پیرامون روزنامه نگاری و ارتباطات تبدیل شود.

عباس اسدی

مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه علوم خبری

اردیبهشت ۱۳۹۱