معاصرسازي اسطوره هاي ديني در نمايشهاي راديويي

دكتر مجيدشريف خدايي، رضاشكري   ص ۱۷۵

چکیده

نمايشهاي راديويي از پرطرفدارترين و اثرگذارترين برنامههاي راديويي هستند. نمايش راديويي ديني تلاش ميكند تا از راه كلام، موسيقي، افكت، سكوت و ساير مفاهيم ارتباطي، با شنونده ارتباط برقرار سازد. نمايش راديويي با استفاده از پيام خود كه با نظم و ترتيب از طريق زبان انتقال داده ميشود، مخاطبان را تحت تاثير قرار ميدهد. معاصرسازي اسطورههاي ديني در نمايش هاي راديويي در واقع تلاشي است براي فهم دقيقتر روايات، داستانها، و باورها ي ديني جامعه كه با تغيير شرايط فرهنگي و اجتماعي پا به پاي انتظارات متغيير مخاطبان نياز به بازآفريني و بازانديشي پيدا كرده-اند..
اِدگار گنشت ميگويد انسانها اسطورههايي كه در خودشان باشد ندارند، بلكه اسطورههايي دارند كه به آنها نيازمندند؛ از اين رو، اسطوره ها براي تشويق انسان ها به تسريع در پذيرش پديده هاي نوين، احياء مي شوند. اسطوره ها علاوه بر اين كه بيانگر شرايط اجتماعي مخاطبان خود هستند و تجربه ي انسان ها را منسجم تر ارائه مي كنند، به آن ها نيز كمك مي كنند تا دنيايي را كه در آن زندگي مي كنند، درك نمايند. شنونده نمايش راديويي نيز همواره در پي آن است تا هر واقع هاي را با منبع خود پيوند زند.
اين پژوهش به روش كتابخانهاي اسنادي و مصاحبه عميق با متخصصان و برنامه سازان راديويي انجام گرفته است و در پي آن بوده تا بر اساس ويژگي ها و ماهيت شنيداري رسانه راديو بتوانيم به اصولي براي معاصرسازي اسطوره هاي ديني در نمايش هاي راديويي دست پيدا كنيم. بر اساس نتايج به دست آمده، انتخاب واژگان معناساز، حفظ قابليت شنيداري متن اسطوره، اسطوره سوزي، اسطوره-پيرايي، اسطوره زدايي و فورگرانديك از جمله اصولي هستند كه در معاصرسازي اسطوره هاي ديني در نمايشهاي راديويي ميتوانند مدنظر قرار گيرند.

واژگان کلیدی: معاصرسازي، اسطوره، نمايش راديويي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *