مرزهای تمایز در مصرف کالاهای فرهنگی: مصرف موسیقی در بستر قومی و مذهبی

عزت اله میرزایی   ص ۱۱

چکیده

ترجیح موسیقی یکی از پدید‌های مورد مطالعه در جامعه‌شناسی فرهنگی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مرزبندی‌های تمایز بخش در حیطه مصرف موسیقی صورت گرفت. بدین ترتیب ابتدا با مرور ادبیات نظری و تجربی پژوهشی در این حیطه به بررسی رابطه قومیت، جنسیت، درآمد و مذهب با مصرف و ترجیح موسیقایی پرداختیم. در این مطالعه از روش پیمایش استفاده شده است. ابزار تحقیق در این تحقیق، پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه شیراز می‌باشند. نمونه آماری در این تحقیق ۳۱۵ نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز می‌باشد که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده‌اند. از این تعداد ۱۷۳ نفر مرد و ۱۴۲ نفر زن می‌باشند. نتایج نشان از اثر معنادار جنسیت و قومیت و مذهب بر ترجیح موسیقایی و اثر نه چندان نظام‌مند درآمد بر این ترجیح داشت. یافته‌ها با کمک نظریات این حیطه مورد بحث قرار گرفت.

وازگان کلیدی: ترجیح موسیقی، قومیت، مذهب، درآمد، جنسیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *