شناسنامه

شناسنامه

علوم خبری

فصلنامه علمی تخصصی روزنامه نگاری و ارتباطات

صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر: دکتر عباس اسدی

مدیر اجرایی و ویراستار علمی: حامد بابازاده مقدم

مدیر داخلی: سمیه عقبائی

ویراستار فارسی: فریده کریمی

ویراستار انگلیسی: علی قهرشی

مدیر سایت و رسانه­های اجتماعی: عمار اسلامخواه

شماره مجوز: ۹۰۲۶/۹۰

فصلنامه با همکاری پژوهشکده ارتباطات، قطب علمی ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی و انجمن علمی انقلاب اسلامی منتشر می­گردد.

اعضای هیات تحریریه

مصطفی ملکوتیان استاد دانشگاه تهران

ابراهیم کلانتری دانشیار دانشگاه تهران

محمدرضا مجیدی دانشیار دانشگاه تهران

عباس اسدی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

علی اصغر کیا استاد دانشگاه علامه طباطبائی

عباسعلی­ رهبر دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

محمدجعفر جوادی­ ارجمند دانشیار دانشگاه تهران

آسیه ذبیح­نیاعمران دانشیار دانشگاه پیام نور

زهرا طاهری­پور استادیار دانشگاه سوره

علی نجفی استادیار دانشگاه فرهنگیان