“شماره ۹”

9

فصلنامه علوم خبري
ISSN 2382-9788
فصلنامه به زبان فارسي – فرانسه
سال دوم، شماره ۹، بهار ۱۳۹۳
تاريخ انتشار: ۲۸/۳/۹۳

سبك زبان در گفتمان خبري: مطالعه موردي برنامه ي «خبر ۲۰» شبكه خبر، دكتر اردشير زابلي زاده*، پيمان كي فرخي، رامين گلشايي  “چکیده مقاله”

تدوين راهبردهاي مطلوب مديريت پوشش خبري بحران هسته اي براي سيماي ج.ا.ا (با توجه به سناريوي استمرار تحريم ها)، احمد امين فرد   “چکیده مقاله”

مطالعه سيره سياسي امام خميني (ره) در مستند تلويزيوني «شاخص»، دكتر محمد قلي ميناوند* ، محمد كهنسال چايجان  “چکیده مقاله”

توسعه مسئوليت مدني در جرائم رسانه ها و مطبوعات، دكتر علي فقيه حبيبي، عباس صفايي فر   “چکیده مقاله”

بررسي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و آثار آن در نظام حقوقي مطبوعات، زهرا حاجي  “چکیده مقاله”

جايگاه «رسالت مطبوعات» در اسناد حقوقي بين المللي و ايران، محدثه اله ياري  “چکیده مقاله”

 

 

 

جايگاه «رسالت مطبوعات» در اسناد حقوقي بين المللي و ايران
محدثه اله ياري*