“شماره ۸”

8

فصلنامه علوم خبري
ISSN 2382-9788
فصلنامه به زبان فارسي – فرانسه
سال دوم، شماره ۸، زمستان ۱۳۹۲
تاريخ انتشار: ۲۴/۱۲/۹۲

خطابه در گفتمان خبري (تحليل ابزارهاي خطابه اي درگفتمان دو متن خبري از سايت بي بي سي)، دكتر اردشير زابلي زاده   “چکیده مقاله”

تصوير قيام مصر، در قاب روزنامه ها و رسانه هاي اجتماعي عرب زبان، نايلا حمدي*، اهاب اچ. گوما  مترجم: طيبه خداوردي   “چکیده مقاله”

آزادي مطبوعات در اقليتهاي قومي و مذهبي، زهرا حاجي   “چکیده مقاله”

اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات برساختار شبكه هاي اجتماعي، دكتر اسماعيل سعدي پور   “چکیده مقاله”

بررسي حق دسترسي به اطلاعات در ايران با تاكيد بر مصوبات شوراي اروپا، حامد بابازاده مقدم   “چکیده مقاله”

مسئوليت ارائه دهندگان خدمات اينترنت (ISPها) تمرين آزادي بيان در آمريكاي لاتين
گالاردوكلوديورويز، جي. كارلوسلاراگالوز  مترجم: فائزه واحد/ نسيم مرتضوي فر/ آمنه صرامي/ فاطمه اقدسي