“شماره ۷”

7

فصلنامه علوم خبري
ISSN 2382-9788
فصلنامه به زبان فارسي – فرانسه
سال دوم، شماره ۷، پاییز ۱۳۹۲
تاريخ انتشار: ۲۳/۹/۹۲

سبك روزنامه نگاري خبر– سرگرمي (اينفوتيمنت)، سلمان هاشميان، محسن گودرزي  “چکیده مقاله”

بايد ها و نبايد هاي نظارت بر مطبوعات در ايران، حامد بابازاده مقدم   “چکیده مقاله”

اثرگذاري بازاريابي نوين ورزشي ازطريق رسانه هاي ورزشي درجذب مشتري، دكتر هما درودي ، اسدالله صالحي  “چکیده مقاله”

مولفه هاي فرهنگي در عصر جهاني سازي، دكتر مجيد مجد نيا  “چکیده مقاله”

الگوي مطلوب برنامه هاي ديني كودكان(۷-۱۲ ساله) در تلويزيون بر اساس آراي كارشناسان وخبرگان، دكتر ناصر باهنر، هدي بلنديان  “چکیده مقاله”

نظارت بر رسانه ها مطالعه تطبيقي نهادهاي ناظر بر رسانه ها در ايران و چند كشور ديگر، حمزه اميري  “چکیده مقاله”