“شماره ۶”

6

فصلنامه علوم خبري
ISSN 2382-9788
فصلنامه به زبان فارسي – فرانسه
سال دوم، شماره ۶، تابستان ۱۳۹۲
تاريخ انتشار: ۱۸/۶/۹۲

نقش شوراي اروپا در ارتقاي حقوق ارتباطات، دكتر رويا معتمد نژاد  “چکیده مقاله”

نشانه شناسي ستاره هاي ورزشي درآگهي هاي بازرگاني، دكتر سعيد سرابي، هادي البرزي  “چکیده مقاله”

آزادي بيان دراسلام و اسناد بين المللي، دكتر رحمان سعيدي، مهرناز مهدي پور  “چکیده مقاله”

بررسي رابطه بين اعتماد مردم به تلويزيون و احساس امنيت، دكتر علي اصغر كيا، محمد رضا نادر پور  “چکیده مقاله”

مطالعه تطبيقي دسترسي به اطلاعات دولتي در ايران و كشورهاي پيشرو آزادي اطلاعات، جابر پريشان، امير سلمان پور  “چکیده مقاله”