“شماره ۵”

5

فصلنامه علوم خبري
ISSN 2382-9788
فصلنامه به زبان فارسي – فرانسه
سال دوم، شماره۵، بهار ۱۳۹۲
تاريخ انتشار: ۱۳/۳/۹۲

شيوه هاي نوين روزنامه نگاري، طيبه خداوردي “چکیده مقاله”

بررسي نقش سواد رسانه اي در حفظ و ارتقاء هويت فردي در بين جوانان تهراني، دكتر صديقه ببران*، شيما سلطانيان  “چکیده مقاله”

ايده و حمايت ازآن در حقوق مالكيت فكري، دكتر محمد هادي ميرشمسي*، حسام جلائيان دهقاني، علي رضا تيموري  “چکیده مقاله”

بررسي فقهي و حقوقي بيع اموال فكري، دكتر مهدي زاهدي، ياسمن پورعابد گلرودباري  “چکیده مقاله”

راهبردهايي براي افزايش مخاطبان ايراني شبكه جهاني جام جم، دكتر سعيد سرابي، بهنام خالقي دلاور  “چکیده مقاله”