“شماره ۴”

4

فصلنامه علوم خبري
ISSN 2382-9788
فصلنامه به زبان فارسي – فرانسه
سال چهارم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱
تاريخ انتشار: ۲۸/۱۱/۹۱

برنامه هاي مستند سياسي اجتماعي از ديدگاه هاي دانشجويان ارتباطات، دكتر سعيد سرابي، مرضيه قاسمي  “چکیده مقاله”

 بررسي اهداف آشكار و پنهان شبكه هاي اجتماعي، دكتر سيد وحيد عقيلي ، علي جعفري  “چکیده مقاله”

آسيب شناسي تبليغات تجاري ايران، دكتر محمد رضا رسولي  “چکیده مقاله”

اينترنت؛ ابزاري براي روزنامه نگاري شهروندي،شيلا باباخاني، اميرحسين شمشادي  “چکیده مقاله”

زنان ، فعاليتهاي اينترنتي ، چالش ها و محدوديت هاي پيش رو در جامعه دانايي محور، دكتررحمان سعيدي، پگاه سعيدي  “چکیده مقاله”

آموزش الكترونيك (مجازي) ؛ فرصت ها و چالش ها
عقيل متقدم  “چکیده مقاله”