“شماره ۳”

3

فصلنامه علوم خبري
ISSN 2382-9788
فصلنامه به زبان فارسي – فرانسه
سال چهارم، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۱
تاريخ انتشار: ۲۸/۹/۹۱

بررسي تطبيقي نظام حقوقي رسانه ايي شوراي اروپا با تاكيد بر فرانسه، دكتر رويا معتمدنژاد  “چکیده مقاله”

نظام حقوقي رسانه ها در كشورهاي اسكانديناوي، حميد رضا اكرمي  “چکیده مقاله”

مقايسه تطبيقي حقوق رسانه اي در آلمان و فرانسه، محسن گودرزي  “چکیده مقاله”

 نظام حقوقي و مقررات حاكم بر رسانه هاي بريتانيا با تاكيد بر بي بي سي و احكام صادره درباره آن، محمد مهدي وحيدي   “چکیده مقاله”

بررسي نظام حقوقي و مقررات حاكم بر رسانه هاي مجارستان و مقايسه تطبيقي آن با قوانين اتحاديه ي اروپا، عليرضا فرزين  “چکیده مقاله”