“شماره ۲۵”

25

فصلنامه علوم خبری
ISSN 2382-9788
فصلنامه به زبان فارسي – فرانسه
سال هفتم، شماره ۲۵، بهار ۱۳۹۷
تاريخ انتشار: ۲۰/۵/۹۷

منابع كسب خبر اساتيد دانشگاه هاي كشور  فاطمه اصلان زاده   “چکیده مقاله”

خبر رساني از آينده در شاهنامه برپايه فال و تفال محمد پاك نهاد  “چکیده مقاله”

 شناسايي تكنيك هاي تبليغي عرفان واره هاي نوظهور  حسين رهنمائي ، سيد رضا نقيب السادات ، مهديه يكتا   “چکیده مقاله”

 بررسي رابطه ميزان استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازي با روابط اجتماعي دانش آموزان حسين دهقان ، برزو مروت   “چکیده مقاله”

 تاثير زبان در ارتباطات ميان فرهنگي؛ (با تاكيد بر جايگاه فرهنگي امير عليشير نوايي در تركي غربي و ملي گرايي نوايي) بهروز بيك بابايي   “چکیده مقاله”

 جايگاه كرامت انساني در روابط عمومي اسلامي رحمان سعيدي   “چکیده مقاله”

 نقش فناوري اطلاعات(IT) در بهبود عملكرد روابط عمومي از ديدگاه مديران و كاركنان شركت ايران خودرو  علي اصغر كياء ، اميد مهدوي    “چکیده مقاله”