“شماره ۲۱”

21

فصلنامه علوم خبري
ISSN 2382-9788
فصلنامه به زبان فارسي – فرانسه
سال ششم، شماره ۲۱، بهار ۱۳۹۶
تاريخ انتشار: ۲۵/۳/۹۶

نقش امنیت افزای مطبوعات در جوامع چندقومی. مجتبی عطارزاده. “چکیده مقاله”

بررسی عوامل اعتماد سازی مخاطبان به برنامه‌های خبری در سیمای جمهوری اسلامی. دکتر امید علی مسعودی. “چکیده مقاله”

بازنمايي انتخابات مجلس دهم در سال ۹۴ در روزنامه‌هاي کيهان، ايران و شرق . دکتر حسن مجيدي، هادي البرزي. “چکیده مقاله”

نقش اینترنت در فروکش کردن جنبش‌های اجتماعی. دکتر رحیم خستو، مرضیه حدادی، عمار اسلامخواه. “چکیده مقاله”

جوانان و شبکه‌های ماهواره‌ای. یوسف خجیر. “چکیده مقاله”

نحوه عملکرد روابط عمومی الکترونیک در دانشگاه‌ها. محمدرضا رسولی، علی اصغر کیا، حمید سلیمی. “چکیده مقاله”

رسانه و فرهنگ مصرف. دکتر رحمان سعیدی. “چکیده مقاله”