“شماره ۲۰”

20

فصلنامه علوم خبري
ISSN 2382-9788
فصلنامه به زبان فارسي – فرانسه
سال پنجم، شماره ۲۰، زمستان ۱۳۹۵
تاريخ انتشار: ۲۳/۱۲/۹۵

ممیزات حقوق مؤلف در فضای مجازی. محمد‌هادی میرشمسی، فاطمه مهدی برزی “چکیده مقاله”

الگویابی مطالعه تعامل انتخابات و رسانه در جمهوری اسلامی ایران. محمد بابایی “چکیده مقاله”

دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم نشریات دانشجویی. کیومرث کلانتری، وحید بذّار “چکیده مقاله”

رابطه کار با بازیهای رایانه‌ای و سازگاري (آموزشی، عاطفی و اجتماعی) در نوجوانان. راشن عبدالهي، فاطمه اخلاقی یزدی نژاد، مژگان بنی­ اسدی موسی ­آبادی “چکیده مقاله”

تعهدات دولت‌ها برای تامین و تضمین حق کرامت انسانی در رسانه‌ها. عباس اسدی، حامد بابازاده مقدم، امیر سلمان پور “چکیده مقاله”

شخصیت فرامدرن در ‌‌بازی‌های دیجیتال با تاکید بر مؤلفه‌های هویت و جنسیت. اکبر نصراللهی، مونا اسدیان، فرزانه شریفی “چکیده مقاله”

تأثیر انقلاب مشروطه بر نخستین نشریات کودک و نوجوان آن دوران. آسیه ذبیح نیا عمران، علی نجفی “چکیده مقاله”