“شماره ۲”

2

فصلنامه علوم خبري
ISSN 2382-9788
فصلنامه به زبان فارسي – فرانسه
سال چهارم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۱
تاريخ انتشار: ۱۶/۶/۹۱

بازنگري در الگوي غربي روزنامه نگاري: ازرويكرد انحصاري تا دموكراسي ديجيتالي، دكتر اميدعلي مسعودي  “چکیده مقاله”

 بررسي تطبيقي منابع خبري روزنامه هاي پر تيراژ صبح تهران، دكتر محمدرضا رسولي، پريساعرفاني “چکیده مقاله”

بررسي تطبيقي نحوه پوشش خبري وقايع مرتبط با محيط زيست در رسانه هاي سايبر جريان اصلي و رسانه هاي سايبر شهروندي، دكتر صديقه ببران، اسماعيل داودي  “چکیده مقاله”

نقش شبكه اول سيماي جمهوري اسلامي ايران در اصلاح الگوي مصرف، دكتر رحمان سعيدي، دكتر عباس اسدي، مهرناز مهدي پور  “چکیده مقاله”

مطالعه تفاوت هاي «خود» و «ديگري» در بستر تعاملي فضاي واقعي و فضاي مجازي “با تاكيد بر شبكه اجتماعي فيس بوك”، مرتضي نورمحمدي، رقيه محمدي  “چکیده مقاله”

روايت ملي­گرايي در تلويزيون جمهوري اسلامي ايران، روح اله اسلامي  “چکیده مقاله”

نقش شبكه هاي اجتماعي مجازي بهداشتي در ارتقاي آموزه هاي بهداشتي بيماران، فرنوش زنگوئي، مسعود انصاري، ميثم سام بند، حميدرضا اكبريه  “چکیده مقاله”

تاثير اينترنت بر استرات‍ژي ها و ساختارهاي سازمان رسانه اي، لوسي كونگ، نيكوس ليندروس، روبرت جي .پيكارد،رولاند اسكردر، ريچارد ون در وروف  مترجم: هادي البرزي دعوتي “چکیده مقاله”