“شماره ۱۹”

19

فصلنامه علوم خبري
ISSN 2382-9788
فصلنامه به زبان فارسي – فرانسه
سال پنجم، شماره ۱۹، پاییز۱۳۹۵
تاريخ انتشار: ۲۶/۹/۹۵

راهبردی مفهومی برای فهم و کشف معنای فرهنگی رایانه از دیدگاه جفری الکساندر. بدری برندگی، علی ربانی “چکیده مقاله”

رابطه میان مهارت­های ارتباطی و میزان رضایت شغلی مراکز فنی و حرفه­ای مناطق ۱۵ و ۱۶ تهران. سمیه تاجیک اسماعیلی، زهرا سادات روحانی “چکیده مقاله”

بررسی وضعیت نظام اطلاع­ یابی ازمخاطبان برون سازمانی تامین اجتماعی (مطالعه موردی شهر تهران). شهناز هاشمی، عبدالله دارایی “چکیده مقاله”

تحلیل تأثیر انسجام و وحدت اجتماعی و رابطه آن با تقویت امنیت ملی و کاهش جرم از دیدگاه شهروندان شیراز (با استفاده از آزمون اسپیرمن). عباسعلی رهبر، ملیحه زارع “چکیده مقاله”

بررسی رابطه فرهنگ سازی رسانه ملی با فرایند توسعه در ایران. هاشم­ زاده، نرجس عباداتی “چکیده مقاله”

رسانه های جدید، نظارت الکترونی و جوانان.  امیدعلی مسعودی “چکیده مقاله”

بررسی میزان استفاده و رضایت مندی از مطبوعات محلی . مورد مطالعه: مطبوعات محلی استان بوشهری. سیدرضا نقیب السادات، عبدالرسول هاشمی “چکیده مقاله”