“شماره ۱۸”

 

18

فصلنامه علوم خبري
ISSN 2382-9788
فصلنامه به زبان فارسي – فرانسه
سال پنجم، شماره ۱۸، تابستان ۱۳۹۵
تاريخ انتشار: ۱۳/۶/۹۵

نقش تبليغات شبکه اجتماعی تلگرام در جلب اعتماد مخاطبان؛ به خريد کالا. هادی خانیکی، علی­ اصغر کیاء، صمد مير “چکیده مقاله”

آسیب شناسی اطلاع رسانی و روابط عمومی در بسیج. سیدرضا نقیب السادات، اسماعیل احمدی، ابوالفضل احمدی “چکیده مقاله”

شباهت ها و تمایزات تصمیمات قضایی و اداری با نگاهی موردی به تصمیمات هیئت نظارت بر مطبوعات. عباس اسدی، محدثه اله یاری “چکیده مقاله”

بررسی میزان و ابعاد اعتماد اجتماعی در میان کاربران اینترنت. سمیه تاجیک اسماعیلی، مسعود محبوبی “چکیده مقاله”

بررسی تاثیر رهبری دینی بر فرهنگ سازمانی. مهدی شریفی، علی­ اصغر منتظری “چکیده مقاله”

تحلیل کلی محتوای نشریات دولتی جمهوری بلاروس  و بررسی مجلات ادبی- هنری آن. نوریه قربانی ابراهیمی “چکیده مقاله”

اصول اخلاقی در خصوص استفاده از رسانه های اجتماعی برای پزشکان و پیراپزشکان (با توجه به  اخلاق پزشکی انجمن پزشکان انگلستان). مریم فروغی، حسین شهنوازی “چکیده مقاله”