“شماره ۱۷”

17

فصلنامه علوم خبري
ISSN 2382-9788
فصلنامه به زبان فارسي – فرانسه
سال پنجم، شماره ۱۷، بهار ۱۳۹۵
تاريخ انتشار: ۱۳/۶/۹۵

بررسی نقش شبکه های اجتماعی در جنبش­های اجتماعی جهان. محمدرضا رسولی، آزاده غفوریان تبریزی “چکیده مقاله”

فضای مجازی و طبقه‌ی اجتماعی؛ نقش طبقه اجتماعی بر میزان استفاده افراد از وبلاگ‌ها. علی اصغر کیا “چکیده مقاله”

نقدی برروش نشانه شناسی وتحلیل روایت «رولان بارت». امیدعلی مسعودی “چکیده مقاله”

محیط زیست و رسانه در برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. حسینعلی کلهر، حسنعلی کلهر “چکیده مقاله”

بررسی مفهوم جماعت بر اساس نظریه کمونیتاریانیسم . حسن صادقیان کمارعلیا “چکیده مقاله”

تلویزیون و بزهکاری اطفال. امیر بی پروا، سید محمد رضا ولیعهدی “چکیده مقاله”

پالایش(فیلترینگ) اینترنت در اروپا. حامد بابازاده مقدم، عمار اسلامخواه “چکیده مقاله”