“شماره ۱۶”

16

فصلنامه علوم خبري
ISSN 2382-9788
فصلنامه به زبان فارسي – فرانسه
سال چهارم، شماره ۱۶، زمستان ۱۳۹۴
تاريخ انتشار: ۳۰/۴/۹۵

مرزهای تمایز در مصرف کالاهای فرهنگی:  مصرف موسیقی در بستر قومی و مذهبی. عزت اله میرزایی “چکیده مقاله”

خدمات ارزش افزوده تلفن همراه از منظر  حقوق تبلیغات بازرگانی. فائزه واحد، آمنه صرّامی، فاطمه اقدسی “چکیده مقاله”

بازخوانی شکاف دیجیتالی بین شمال و جنوب. دکتر رحمان سعیدی “چکیده مقاله”

تحول ماهیت قدرت در عصر فرا صنعتی بررسی دیدگاه آلوین تافلر. سعیدة السادات گرامیان، زینت  السادات مطهری “چکیده مقاله”

جایگاه هیات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری ها  و پایگاه های اینترنتی در پیشبرد آزادی بیان. رها طاهری “چکیده مقاله”

جایگاه ارتباطات اجتماعی در نصايح سعدي. دکتر علي نجفي “چکیده مقاله”

تغییر پارادایم سیاست رسانه: به‌سوی یک پارادایم جدید در سیاست ارتباطات. نویسنده: یان فن کویلِنبُرگ، دنیس مک کوایل. ترجمه: سید عیسی عبدی، محمد اتابک “چکیده مقاله”