“شماره ۱۵”

15

فصلنامه علوم خبري
ISSN 2382-9788
فصلنامه به زبان فارسي – فرانسه
سال چهارم، شماره ۱۵، پاییز ۱۳۹۴
تاريخ انتشار: ۲۳/۱۲/۹۴

بررسي نظام حقوقي وب سايت هاي خبري در ايران، حامد بابازاده مقدم“چکیده مقاله”

نقش پايگاه هاي اطلاع رساني اينترنتي بر تقويت دينداري از ديدگاه دانشجويان، دكتر علي اصغر كيا، هانيه نقدي  “چکیده مقاله”

حق عمومي آموزش سواد رسانه اي، دكتر عباس اسدي، مريم ضيايي نجف آبادي  “چکیده مقاله”

حق دسترسي رسانه ها به اطلاعات قضايي (با مطالعه تطبيقي در ايران، فرانسه و آمريكا)، عليرضا اقمشه، امير سلمان پور  “چکیده مقاله”

ارتباطات ميان فرهنگي در روابط ايران و تاجيكستان (با تاكيد بر نظريه سازه انگاري)، دكتر بهروز رئيسي  “چکیده مقاله”

حريم خصوصي و رابطه آن با خدمات ارزش افزوده تلفن همراه، بيتا بهرامي  “چکیده مقاله”