“شماره ۱۴”

14
14

فصلنامه علوم خبري
ISSN 2382-9788
فصلنامه به زبان فارسي – فرانسه
سال چهارم، شماره ۱۴، تابستان ۱۳۹۴
تاريخ انتشار: ۱۳/۶/۹۴

نحوه انعكاس اخبار زندان هاي ايران و جهان در رسانه ها، دكتر سيد احمد حسيني، دكتر هادي خانيكي، احمد افروز   “چکیده مقاله”

بررسي مقررات پوشش رسانه اي دادرسي ها در ايالات متحده امريكا، عليرضا اقمشه، امير سلمان پور  “چکیده مقاله”

ارتباط اسلامي و سرمايه اجتماعي در جمهوري اسلامي ايران، دكتر محمدعلي حسين زاده  “چکیده مقاله”

تحليل سياستگذاري فرهنگي، با تاكيد برنظريه كنش ارتباطي هابرماس، فاطمه اصلان زاده  “چکیده مقاله”

كاربرد قواعد فقهي (نظير قاعده نفي حرج و قاعده غرور) در عصر ارتباطات، دكتر عبدالمطلب احمدزاده، خداداد جلالي، شيما اسماعيل زاده “چکیده مقاله”