“شماره ۱۳”

13

 

فصلنامه علوم خبری
ISSN 2382-9788
فصلنامه به زبان فارسي – فرانسه
سال چهارم، شماره ۱۳، بهار ۱۳۹۴
تاريخ انتشار: ۱۶/۳/۹۴

علل و عوامل پيدايش و گسترش روزنامه نگاري زرد، رضا بهنام راد

تاثير شبكه هاي اجتماعي اينترنتي بر كيفيت روابط اجتماعي (مطالعه موردي كاربران فيس بوك )
دكتر علي اصغر كيا  “چکیده مقاله”

جايگاه دين در عصر حاكميت رسانه، دكتر علي آدمي، حاجيه صباغ كلچاهي  “چکیده مقاله”

بررسي ديدگاه هاي جامعه شناسان در طراحي يك جامعه ارتباطي ايده آل (با تاكيد بر نظريات كارل ماركس ، ماكس وبر و اميل دوركيم)، دكتر مجيد مجد نيا  “چکیده مقاله”

محتواي قواعد تبليغ تلويزيوني در ايران، محدثه اله ياري  “چکیده مقاله”

بررسي تاثير شبكه اجتماعي فيسبوك بر پايبندي به هويت قومي دانشجويان كرد دانشگاه هاي همدان، صابر قويمي، مسعود ويژه، ميثم آزاديان “چکیده مقاله”