“شماره ۱۱ و ۱۲”

11،۱۲

فصلنامه علوم خبری
ISSN 2382-9788
فصلنامه به زبان فارسي – فرانسه
سال دوم، شماره ۱۱و۱۲، پاییز و زمستان۱۳۹۳
تاريخ انتشار: ۲۴/۹/۹۳

مستند در خبر، دكتر علي اصغر غلامرضايي*، دكتر محمود احمدي افزادي، حكيمه برهمن “چکیده مقاله”

حقوق آزادي هاي عمومي، دكتر رويا معتمدنژاد  “چکیده مقاله”

ويژگي هاي زبان محاوره در نمايش نامه نويسي راديويي، دكترفردوس آقاگلزاده، دكترمحمود اربابي، قدرت اله عموزاده  “چکیده مقاله”

نقش شبكه هاي اجتماعي مجازي در تغييرات هويت فرهنگي كاربران، دكتر صديقه ببران، آتيه پوريحيي   “چکیده مقاله”

بررسي نقش مهارت ارتباطات انساني( كلامي – غير كلامي) كاركنان شعب بانك رفاه كارگران در رضايت مشتري، دكتر محمدرضا رسولي، مسعود بيطوشي  “چکیده مقاله”

تاثير ارتباطات غير كلامي در روابط ميان فردي، دكترمجيد مجدنيا   “چکیده مقاله”

معاصرسازي اسطوره هاي ديني در نمايشهاي راديويي، دكتر مجيدشريف خدايي، رضاشكري   “چکیده مقاله”