“شماره ۱۰”

10

فصلنامه علوم خبري
ISSN 2382-9788
فصلنامه به زبان فارسي – فرانسه
سال دوم، شماره ۱۰،تابستان ۱۳۹۳
تاريخ انتشار: ۲۵/۶/۹۳

چارچوبي براي ژرف نگري در: اثرگذاري رسانه هاي آينده بر دگرگوني هاي اجتماعي، دكترمهدي مطهرنيا  “چکیده مقاله”

ارائه ويژگي هاي مطلوب و مورد نياز مجريان برنامه هاي ورزشي تلويزيون، دكتر سيد مرتضي موسويان، سعيد ياري  “چکیده مقاله”

بررسي حمايت از منابع روزنامه نگاري در نظام هاي حقوقي، جابرپريشان، امير سلمان پور   “چکیده مقاله”

تدوين راهبرد مطلوب تهيه برنامه هاي نشاط آور و سرگرمي در شبكه نسيم، علي رضا توحيدي، دكتر علي دارابي  “چکیده مقاله”

نقش رسانه ها در تبيين سياست جمعيتي ايران، پريسا رضازاده جلالي  “چکیده مقاله”

نقش جاذبه هاي تصويري تبليغات محيطي خودرو در بين شهروندان تهراني، دكتر محمد رضا رسولي، زينب صباغي  “چکیده مقاله”

روزنامه نگاري و دموكراسي در آمريكاي لاتين (مكزيك و كاستاريكا) ، آزاده غفوري عليزاده تبريزي