“شماره ۱”

1

فصلنامه علوم خبري
ISSN 2382-9788
فصلنامه به زبان فارسي – فرانسه
سال چهارم، شماره ۱،بهار ۱۳۹۱
تاريخ انتشار: ۲۵/۳/۹۱

سير تحول علوم ارتباطات؛ بررسي تطبيقي تجربه هاي ايالات متحده آمريكا، فرانسه و ايران، دكتر كاظم معتمدنژاد  “چکیده مقاله”

بررسي تطبيقي محتواي عكس هاي خبري خبرگزاري هاي فارس و ايسنا، دكتر محمدرضا رسولي، محمد جعفري  “چکیده مقاله”

تصوير دشمن؛ استعاره ها و اسطوره ها، دكتر تژا ميرفخرايي  “چکیده مقاله”

ساخت و محتواي اخبار جرائم در مطبوعات: تحليل محتواي اخبار جرائم اجتماعي در بيست روزنامه روزانه كشور، دكتر سيد محمد مهدي زاده  “چکیده مقاله”

روزنامه نگاري شهروندي براي روابط عمومي الكترونيك، دكتر علي اصغر كيا  “چکیده مقاله”

نقش مخاطب در استفاده مطلوب از كاركردهاي تلويزيون، دكتر رحمان سعيدي “چکیده مقاله”