سال چهارم* شماره ۱۴* تابستان ۱۳۹۴

n14 copy

نحوه انعکاس اخبار زندان های ایران و جهان در رسانه ها 

دکتر سید احمد حسینی – دکتر هادی خانیکی – احمد افروز

بررسی مقررات پوشش رسانه ای دادرسی ها در ایالات متحده امریکا

علیرضا اقمشه – امیر سلمان پور

ارتباط اسلامی و سرمایه اجتماعی در  جمهوری اسلامی ایران

دکتر محمدعلی حسین زاده

تحلیل سیاستگذاری فرهنگی، با تاکید برنظریه کنش ارتباطی هابرماس

فاطمه اصلان زاده

کاربرد قواعد فقهی (نظیر قاعده نفی حرج و قاعده غرور) در عصر ارتباطات

دکتر عبدالمطلب احمدزاده – خداداد جلالی – شیما اسماعیل زاده