سال چهارم* شماره ۱۶* زمستان ۱۳۹۴

 

n16 copy

مرزهای تمایز در مصرف کالاهای فرهنگی: مصرف موسیقی در بستر قومی و مذهبی

عزت الله میرزایی

خدمات ارزش افزوده تلفن همرا از منظر حقوق تبلیغات بازرگانی

فائزه واحد – آمنه صرامی – فاطمه اقدسی

بازخوانی شکاف دیجیتالی بین شمال و جنوب

دکتر رحمن سعیدی

تحول ماهیت قدرت در عصر فرا صنعتی بررسی دیدگاه آلوین تافلر

سعیده السادات گرامیان – زینت السادات مطهری

جایگاه هیات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری ها و پایگاه های اینترنتی در پیشبرد آزادی بیان

رها طاهری

جایگاه ارتباطات اجتماعی در نصایح سعدی

دکتر علی نجفی

تغییر پارادایم سیاست رسانه: به سوی یک پارادایم جدید در سیاست ارتباطات

نویسنده: یان فن کویلنبرگ و دنیس مک کوایل

ترجمه: سید عیسی عبدی – محمد اتابک