سال پنجم * شماره ۱۹* پاییز ۱۳۹۵

 

راهبردی مفهومی برای فهم و کشف معنای فرهنگی رایانه از دیدگاه جفری الکساندر ۱۱

بدری برندگی –  علی ربانی

چکیده+

رابطه میان مهارت­های ارتباطی و میزان رضایت شغلی مراکز فنی و حرفه­ای مناطق ۱۵ و ۱۶ تهران

سمیه تاجیک اسماعیلی – زهرا سادات روحانی

چکیده+

بررسی وضعیت نظام اطلاع­یابی ازمخاطبان برون سازمانی تامین اجتماعی (مطالعه موردی شهر تهران)

شهناز هاشمی – عبدالله دارایی

چکیده+

تحلیل تأثیر انسجام و وحدت اجتماعی و رابطه آن با تقویت امنیت ملی و کاهش جرم از دیدگاه شهروندان شیراز (با استفاده از آزمون اسپیرمن) ۷۷

عباسعلی رهبر – ملیحه زارع

چکیده+

بررسی رابطه فرهنگ سازی رسانه ملی با فرایند توسعه در ایران

فاطمه هاشم­زاده – نرجس عباداتی

چکیده+

رسانه های جدید، نظارت الکترونی و جوانان

امیدعلی مسعودی

چکیده+

بررسی میزان استفاده و رضایت مندی از مطبوعات محلی . مورد مطالعه: مطبوعات محلی استان بوشهری

سیدرضا نقیب السادات – عبدالرسول هاشمی

چکیده+