سال سوم* شماره ۹* بهار ۱۳۹۳

9 001

سبک زبان در گفتمان خبري: مطالعه‌ی موردي برنامه‌ی «خبر ۲۰» شبکه‌ی خبر

دکتر اردشیر زابلی زاده – پیمان کی فرخی – رامین گلشایی

تدوین راهبردهای مطلوب مدیریت پوشش خبری بحران هسته­ای برای سیمای ج.ا.ا

(با توجه به سناریوی استمرار تحریم­ها)

احمد امین­فرد

مطالعه سیره سیاسی امام خمینی‌(ره) در مستند تلویزیونی «شاخص»

دکتر محمد قلی میناوند –  محمد کهنسال چایجان

توسعه مسئولیت مدنی  در جرائم رسانه­ها و مطبوعات

دکتر علی فقیه حبیبی –  عباس صفایی فر

بررسی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آثار آن در نظام حقوقی مطبوعات

زهرا حاجی

جایگاه «رسالت مطبوعات» در اسناد حقوقی بین المللی و ایران

محدثه اله یاری