سال سوم* شماره ۱۱ و ۱۲* پاییز و زمستان ۱۳۹۳

 m11-12 copy

مستند در خبر 

دکتر علی اصغر غلامرضایی – دکتر محمود احمدی افزادی –  حکیمه برهمن

حقوق آزادی های عمومی 

دکتر رؤیا معتمدنژاد

ویژگی های زبان محاوره در نمایش نامه نویسی رادیویی 

دکترفردوس آقاگلزاده – دکترمحمود اربابی – قدرت اله عموزاده

نقش شبکه های اجتماعی مجازی در تغییرات هویت فرهنگی کاربران

دکتر صدیقه ببران – آتیه پوریحیی

بررسی نقش مهارت ارتباطات انسانی( کلامی – غیر کلامی) کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در رضایت مشتری

دکتر محمدرضا رسولی – مسعود بیطوشی

تاثیر  ارتباطات غیر کلامی در روابط میان فردی 

دکترمجید مجدنیا

معاصرسازی اسطوره­های دینی در نمایش­های رادیویی

دکتر مجیدشریف خدایی-  رضاشکری