سال دوم* شماره ۶* تابستان ۱۳۹۲

6 001

نقش شورای اروپا در ارتقای حقوق ارتباطات

دکتر رؤیا معتمد نژاد

نشانه شناسی ستاره های ورزشی درآگهی­های بازرگانی

دکتر سعید سرابی  /  هادی البرزی

آزادی بیان دراسلام و اسناد بین المللی

دکتر رحمان سعیدی  /   مهرناز مهدي پور

بررسی رابطه بین اعتماد مردم به تلویزیون و احساس امنیت

دکتر علی اصغر کیا  /   محمد رضا نادر پور

مطالعه تطبیقی دسترسی به اطلاعات دولتی در ایران و کشورهای پیشرو آزادی اطلاعات  

جابر پریشان  /  امیر سلمان پور