سال دوم* شماره ۷* پاییز ۱۳۹۲

7 001

سبک روزنامه نگاری خبر– سرگرمی (اینفوتیمنت)

سلمان هاشمیان – محسن گودرزی

باید ها و نباید های نظارت بر مطبوعات در ایران

حامد بابازاده مقدم

اثرگذاری بازاریابی نوین ورزشی ازطریق رسانه های ورزشی درجذب مشتری

دکتر هما درودی – اسدالله صالحی

مولفه های فرهنگی در عصر جهانی سازی

دکتر مجید مجد نیا – دکترای علوم ارتباطات

الگوی مطلوب برنامه های دینی کودکان(۷-۱۲ ساله) در تلویزیون بر اساس آرای کارشناسان وخبرگان

دکتر ناصر باهنر –  هدی بلندیان

نظارت بر رسانه ها مطالعه تطبیقی نهادهای ناظر بر  رسانه ها در ایران  و چند کشور دیگر

حمزه امیری