سال اول* شماره ۳* پاییز ۱۳۹۱

3 001

بررسی تطبیقی نظام  حقوقی رسانه ایی شورای اروپا با تاکید بر فرانسه
دکتر رؤیا معتمدنژاد
نظام حقوقی رسانه‌ها در کشورهای اسکاندیناوی 
حمید رضا اکرمی
مقایسه تطبیقی حقوق رسانه‌ای در آلمان و فرانسه  
محسن گودرزی
نظام حقوقی و مقررات حاکم بر رسانه‌های بریتانیا با تأکید بر بی‌بی‌سی و احکام صادره دربارة آن
محمد مهدی وحیدی
بررسی نظام حقوقي و مقررات حاکم بر رسانه‌های مجارستان و مقایسه تطبیقی آن با قوانین اتحادیه‌ی اروپا
علیرضا  فرزین