سال اول* شماره ۱* بهار۱۳۹۱

سال اول شماره اول
سال اول شماره اول

یادداشت مدیر مسئول

———————————————————————————————————————————————————

سیر تحول علوم ارتباطات؛ بررسی تطبیقی تجربه های ایالات متحده آمریکا، فرانسه و ایران

دکتر کاظم معتمدنژاد  چکیده و متن مقاله

———————————————————————————————————————————————————

بررسی تطبیقی محتواي عکس های خبری خبرگزاری های فارس و ایسنا

دكتر محمدرضا رسولي ـ  محمد جعفری چیکده و متن مقاله

——————————————————————————————————————————————————-

تصویر دشمن؛ استعاره ها و اسطوره ها

دکتر تژا میرفخرایی چکیده و متن مقاله

———————————————————————————————————————————————————–

ساخت و محتوای اخبار جرائم در مطبوعات: تحلیل محتوای اخبار جرائم اجتماعی در بیست روزنامه روزانه کشور

دکتر سید محمد مهدی زاده  چکیده و متن مقاله

————————————————————————————————————————————————————-

روزنامه نگاري  شهروندي برای روابط عمومی الکترونیک

دكتر علی اصغر کیا  چکیده و متن مقاله

————————————————————————————————————————————————————

نقش  مخاطب در استفاده مطلوب از کارکردهای  تلویزیون

دکتر  رحمان سعیدی   چکیده و متن مقاله

———————————————————————————————————————————————————-