ساخت و محتوای اخبار جرائم در مطبوعات: تحلیل محتوای اخبار جرائم اجتماعی در بیست روزنامه روزانه کشور

سید محمد مهدی زاده
عضو هیأت علمی گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

مقاله حاضر، گزیده¬ای از یک تحقیق علمی است که به منظور توصیف و تحلیل اخبار جرائم اجتماعی در روزنامه¬ها، به تحلیل محتوای کمی اخبار جرائم بیست روزنامه روزانه کشور
می¬پردازد. رویکرد نظری اتخاذ شده در تحقیق، دیدگاه¬ها و مدل¬های تهیه و ارائه خبر و نیز نظریه¬ها و مفاهیم ساخت اجتماعی واقعیت، یادگیری اجتماعی، کاشت و … است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که جرائم قتل، سرقت و قاچاق به ترتیب، بیشترین سهم را در اخبار جرائم دارند. همچنین مردان در مقایسه با زنان، بیشترین سهم را به عنوان عامل و نیز اُبژه انواع جرائم اجتماعی در اخبار روزنامه¬ها دارند، در خصوص جرائم خانوادگی، جرم قتل و
قتل همراه با سرقت، در مقایسه با دیگر جرائم بیشتر مشهود است.

واژگان کلیدی : جرم، شاخص¬های فرهنگی، خبر و علائق خبری، ساختارهای احساسی، ساخت اجتماعی واقعیت، کاشت، آگاهی و هشیاری اجتماعی

دانلود مقاله

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *