حق دسترسي رسانه ها به اطلاعات قضايي (با مطالعه تطبيقي در ايران، فرانسه و آمريكا)

عليرضا اقمشه، امير سلمان پور   ص ۱۱۷

چکیده

رفع تنش و ايجاد رابطه صحيح ميان اصحاب رسانه در دسترسي به اطلاعات قضايي با دستگاه قضا از امور بسيار مهمي است كه توجه به آن از ضروريات حقوق تلقي مي شود. مقررات گذاري در اين زمينه كه اصحاب رسانه بتوانند با استفاده از حق آزادي اطلاعات و دسترسي به اطلاعات و حق آزادي بيان خود در دستيابي به اطلاعات قضايي استفاده كنند و مصاحبه هايي در اين زمينه انجام دهند و دستگاه قضا نيز به هر بهانه اي از دسترسي آن ها جلوگيري نكنند، كاري بس دشوار است. همين طور از طرفي ديگر دستگاه قضا نيز براي خود بر پايه يكسري اصول است كه براي بهتر انجام شدن امر خطير قضا، پايبندي به آن اصول از مهمات دستگاه قضا محسوب مي شود، اصولي مانند استقلال قوه قضاييه و قضات، اصل دادرسي منصفانه، نظم جلسات دادرسي، نظم عمومي، حفظ حريم خصوصي اصحاب دعوا و اخلاق حسنه، كه توجه به آن ها نيازمند احتياطي دوچندان مي باشد تا امر قضا با مشكل روبرو نشود.
در كشور ما، با آنكه قانون انتشار و دسترسي به اطلاعات خود را توانسته ايم با مشقت هاي فراوان به تصويب رسانيم، اما با اين حال تعادلي ميان اين اصول به ظاهر متعارض بوجود نيامده است و حد و مرز آن ها به درستي تعيين نشده است. دستگاه قضاي كشور ما نيز با آنكه مقررات مختلفي در اين زمينه به تصويب نرسانده اما باز مشكل به قوت خود باقي است.

واژگان کلیدی: حق دسترسي به اطلاعات، اطلاعات قضايي، رسانه ها، حريم خصوصي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *