حقوق آزادي هاي عمومي

دكتر رويا معتمدنژاد   ص ۵۳

چکیده

حقوق آزادي هاي عمومي، يك بحث ميان رشته اي است. كه در آن به مباحث مفاهيم گوناگوني همچون دموكراسي، تفكيك قوا، حاكميت قانون، پليس اداري و غيره …. مورد بحث قرار مي گيرد. همچنين دنبال كردن رويه هايي قضايي ديوان هايي كه نقش مهمي در شكل دادن به آزادي ها داشته اند اهميت دارد: به طور نمونه شوراي قانون اساسي فرانسه، شوراي دولتي همين كشور، ديوان عالي فدرال آلمان، ديوان اروپايي حقوق بشر، كميته حقوق بشر. در اين مقاله به طور مفصل ابعاد حقوق آزادي هاي عمومي در قوانين و مقررات كشورهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *