جوانان و شبکه‌های ماهواره‌ای

یوسف خجیر   ص ۱۱۱

چکیده

این مقاله درصدد بررسی میزان استفاده، نوع شبکه، برنامه و انگیزه استفاده جوانان شهر اندیشه از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان خارج از کشور و رابطه بین میزان استفاده و انگیزه آنان است. با توجه به موضوع چارچوب نظری این پژوهش براساس نظریه استفاده و رضامندی تدوین‌شده است. این پژوهش از نوع توصیفی ـ استنباطی و روش آن پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش جوانان ۱۵-۲۹ سال شهر جدید اندیشه (واقع در غرب استان تهران) است که بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران، ۵۶ هزار و ۷۶۰ نفر هستند. حجم نمونه این پژوهش از طریق فرمول کوکران ۳۸۲ نفر بوده است. روش نمونه‌گیری این پژوهش ترکیبی (نمونه‌گيري خوشه‌اي متناسب با حجم جامعه و نمونه‌گيري اتفاقی) است. گردآوری اطلاعات این پژوهش از دو تکنیک مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی اسنادی و تکنیک پرسشنامه او پردازش دادهها به وسیله نرم افزار SSPS انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که ۸/۶۸ درصد از ماهواره استفاده می‌کنند. در بین استفاده‌کنندگان میزان استفاده در حد متوسط و میانگین استفاده ۲ ساعت و ۴۰ دقیقه است و بیشتر شب‌ها و به همراه خانواده از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند، بیشترین شبکه مورد استفاده GEM و Manoto است، بیشترین برنامه مورد استفاده علمی و فیلم و سریال و مهم‌ترین انگیزه استفاده انگیزه عاطفی است.

واژگان کلیدی: فرهنگ، رسانه، شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور، میزان استفاده، محتوای برنامه، انگیزه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *