جايگاه دين در عصر حاكميت رسانه

دكتر علي آدمي، حاجيه صباغ كلچاهي   ص ۴۵

چکیده

آنچه در اين مقاله مدنظر است بررسي وضعيت ارتباطات در جهان امروز و به طور اخص رسانه ها و همچنين ارتباط آن با دين است. انديشمندان مختلفي در حوزه ارتباطات و اطلاعات همچنين رابطه آنها با مقوله دين را مورد بررسي قرار داده اند. در اين تحقيق سعي شده است كه مهمترين نظريات بعضي از آنها مورد تامل قرار گيرد. چگونگي ارتباط رسانه ها با عامل فرهنگ و همچنين نقش آنها در شكل دهي به شخصيت انسانها و همچنين نحوه ارتباط انسانها با يكديگر از خلال رسانه ها از جمله عواملي بودند كه اين مقاله دغدغه بررسي آنها را داشت. از آن جايي كه جهاني شدن يا به تعبير بعضي از انديشمندان، جهاني سازي، خصوصاً در حوزه اقتصاد، مهمترين ويژگي و مشخصه ي جهان امروز را تشكيل مي-دهد، عامل رسانه ارتباط تنگاتنگي در گسترش اين مقوله بازي ميكند و از آنجا كه دين به طور قابل توجهي چه به صورت ايجابي و چه به صورت سلبي از جهاني شدن كه رسانه نقش كاتاليزور را در آن دارند مورد تاثير و تاثر قرار ميگيرد، اين مقاله ارتباط بين دين و رسانه و همچنين جايگاه دين در حوزه هاي مختلف رسانهاي را مورد بررسي و تامل قرار ميدهد.

واژگان کلیدی: اطلاعات، ارتباطات، فضاي سايبر، زيست جهان، ارتباط دوسويه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *