تاثير زبان در ارتباطات ميان فرهنگي؛ (با تاكيد بر جايگاه فرهنگي امير عليشير نوايي در تركي غربي و ملي گرايي نوايي)

بهروز بيك بابايي   ص ۱۳۳

چکیده

در اين مقاله سعي شده است در مورد جايگاه فرهنگي عليشير نوايي در تركي غربي بررسي شود، سپس تاثيرات ارزنده اي كه نوايي در تركي و علي الخصوص در تركي غربي گذاشته پرداخته شده است. همچنين ويژگي هاي زباني تركي جغتايي كه مانند تركي عثماني يك زبان ساختگي است مورد بحث قرار گرفته و همين طور در اين مورد تاثيرات زباني و ادبي كه نوايي با ملهم شدن از زبان و ادبيات فارسي بر تركي جغتايي و تركي غربي علي الخصوص بر تركي عثماني گذاشته ، بررسي شده است. در بخش ديگري از اين مقاله نحوه شكوفايي زبان و ادبيات تركي در كنار ادبيات پيشرفته فارسي از نظر نوايي و همچنين نوع نگرش نوايي به زبان، ادبيات و فرهنگ فارسي در كنار زبان، ادبيات و فرهنگ تركي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و در ادامه نيز ديدگاه ها و نظريات ترك شناسان برجسته تركيه مانند كوپرولوزاده، سماء باروتچو اوزاوندر، احمد بيجان ارجيلاسون، احمد جعفر اوغلو، كمال اراسلان و… در مورد زبان و ادبيات به كار گرفته شده در نوشته هاي نوايي، تاثيرگذاري و آينده نگري نوايي آورده بيان شده است. نتايج اين تحقيق نشا مي دهد كه زبان مي تواند در تقويت ارتباطات ميان فرهنگي نقش به سزايي داشته باشد.

واژگان کلیدی: ارتباطات ميان فرهنگي، تركي غربي، امير عليشير نوايي، تركي عثماني، زبان فارسي.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *