بررسی تطبیقی محتواي عکس های خبری خبرگزاری های فارس و ایسنا

دكتر محمدرضا رسولي
استادیار گروه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز/
محمد جعفری
کارشناس ارشد ارتباطات رسانه ای/

سال اول – شماره ۱ – بهار ۱۳۹۱ – صفحه ۳۶ – ۶۹

چکیده:

امروز عکس جزء لاینفک  مطبوعات شده است. بدون عکس، گزارش¬هاي خبری تکمیل نمی¬شود. این تحقیق می¬کوشد  با بررسي تشابهات و تفاوت¬هاي عكاسي خبري در دو خبرگزاري فارس و ایسنا، نقاط مثبت و منفی کار کرد¬هاي عكاسي خبري را از دیدگاه نظریه “برجسته¬سازي” دنبال کند. روش اين تحقیق، تحلیل محتوا و ابزار تحقیق نيز پرسشنامه معکوس می باشد. جامعه و حجم نمونه نيز تمامی عكس¬هاي خبري این دو خبرگزاري است که از این ميان ۳۰ روز برابر با يك ماه آماري در طول یکسال فعالیت خبری به روش  تصادفي ساده انتخاب شده است. نتایج این تحقیق نشان می¬دهد که مهمترین عوامل تاثیر گذار در برجسته نمودن عکس¬های خبری در این دو خبرگزاری عبارت بودند از: اهميت دادن مدير عامل يا دبير سرويس به تهیه عکس و عکاسان،  پرهیز از نگاه حزبی به انتخاب عکس¬ها و افزایش گسترة فعالیت عکاسان، تهیه تجهیزات و امکانات حرفه¬ای و میدان دادن به عکاسان جوان و پرورش استعدادهای آنان در کنار حفظ کیفیت عکس¬ها و دوري از شتابزدگی.

واژگان کلیدی: عکس خبری ، عکاسی خبری ، خبرگزاري فارس و ایسنا.

دانلود مقاله

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *