بررسي رابطه ميزان استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازي با روابط اجتماعي دانش آموزان

حسين دهقان ، برزو مروت   ص ۱۰۳

چکیده

در حال حاضر فضاي مجازي به بخشي جدايي ناپذير از زندگي كودكان و نوجوانان تبديل شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه ميزان استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازي (شبكه هاي موبايلي) با روابط اجتماعي دانش آموزان به انجام رسيده است.
اين پژوهش به لحاظ هدف، از انواع كاربردي- توصيفي و تبييني بوده و با توجه به ماهيت تحقيق از روش پيمايشي استفاده شده است. جامعه آماري شامل كليه دانش آموزان مقطع متوسطه در منطقه ۱۱آموزش و پرورش تهران در سال تحصيلي ۹۶-۹۵مي باشد. نمونه گيري به شيوه طبقه بندي متناسب (با پايه تحصيلي و جنسيت) و تصادفي ساده صورت گرفته و تعداد نمونه نيز با استفاده از فرمول كوكران، ۳۷۴ نفر برآورد شده است. مهم ترين نتايج تحقيق بيانگر اينست كه نوع استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازي موبايلي بر عضويت در گروه هاي مجازي، تعاملات و روابط اجتماعي مجازي تاثير مثبت معنادار دارد. عضويت در گروه هاي مجازي بر افزايش دوستي و حمايت عاطفي تاثير مثبت معنادار دارد، اما وابستگي زياد به اينترنت بر كاهش روابط واقعي با اطرافيان تاثير منفي معنادار دارد. افزايش تعاملات مجازي با اطرافيان بر افزايش دوست و حمايت عاطفي تاثير مثبت معنادار دارد. همچنين نوع استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازي موبايلي بر انزوا و نيز آشنايي با دوستان بزهكار اينترنتي تاثير معنادار ندارد. اما آشنايي با دوستان بزهكار اينترنتي بر همنشيني افتراقي تاثير مثبت معنادار دارد.

واژگان کلیدی: فضاي مجازي، شبكه اجتماعي، روابط اجتماعي، دانش آموز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *