بررسي حق دسترسي به اطلاعات در ايران با تاكيد بر مصوبات شوراي اروپا

حامد بابازاده مقدم   ص ۱۱۹

چکیده

امروزه شفافيت به عنوان يكي از عوامل مهم تحقق حكمراني مطلوب در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي مورد توجه قرار دارد. شفافيت عامل مهمي براي مبارزه با فساد و پيش شرط پاسخگويي است.
يكي از لوازم مهم ايجاد شفافيت دسترسي مردم به اطلاعات موسسات دولتي بوده و به همين دليل مقررات گذاري و حمايت از حق دسترسي به اطلاعات، مورد توجه سازمان هاي بين المللي و منطقه اي قرار دارد و در اسناد مهمي اين حق به طور صريح يا ضمني مورد شناسايي و حمايت قرار گرفته است . شوراي اروپا در زمينه حق دسترسي به اطلاعات، توصيه نامه و كنوانسيون منطقه اي را تصويب نموده كه به عنوان الگو و الهام بخش كشورهاي مختلف قرار دارد.
مطالعات صورت گرفته نشان مي دهد، علي رغم وجود زمينه هاي مناسب براي حمايت و اعمال حق دسترسي به اطلاعات و ايجاد شفافيت در مباني فكري نظام جمهوري اسلامي و قوانين و مقررات آن، عدم اجراي صحيح قوانين، عدم نظارت دقيق، فرهنگ اسرارگرايي كارمندان و مقامات و اقدامات سليقه اي، مانع دسترسي مطلوب مردم به اطلاعات شده است. بدون ترديد اصلاح روند موجود براي پيشرفت كشور ضروري است و نياز به اراده و تلاش مسئولان و مردم دارد.

واژگان کلیدی: حق دسترسي به اطلاعات، شوراي اروپا، ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *