بررسي تاثير شبكه اجتماعي فيسبوك بر پايبندي به هويت قومي دانشجويان كرد دانشگاه هاي همدان

صابر قويمي،مسعود ويژه، ميثم آزاديان   ص ۱۵۹

چکیده

باتوجه به گسترش روزافزون استفاده از شبكه فيسبوك دربين مردم و مخصوصا دربين دانشجويان كرد، تحقيق حاضر بهدنبال پاسخ به اين سوال بودهاست كه شبكه فيسبوك چه تاثيري بر پايبندي دانشجويان كرد به هويت قومي داشتهاست. براي دستيابي به اهداف اين تحقيق از روش پيمايشي استفاده شدهاست كه در آن ۴۰۰ نفر از دانشجويان كرد دانشگاههاي همدان به روش خوشه اي بررسي شدهاند. نتايج بدست آمده از سنجش پايبندي به هويت قومي در سه بعد آگاهي، تعلق قومي و تعهد به هويت قومي نشانداده است كه ميانگين پايبندي به هويت قومي، ۷۳ درمقياس صفر تا صد بوده است. همچنين بيش از ۶۴ درصد از افراد بررسي-شده در شبكه فيسبوك عضو بودهاند. نتايج تحليلي تحقيق نشاندادهاست كه متغيرهاي زمينه-اي جنسيت، مدت حضور در دانشگاه و مقطع تحصيلي تاثيري بر پايبندي به هويت قومي نداشتهاند، درحالي كه دانشجويان جوانتر، دانشجويان مجرد و همچنين دانشجويان رشتههاي علوم انساني و نيز دانشجويان صاحب پايگاه اجتماعي پايين به ميزان بيشتري به هويت قومي پايبند بودهاند. نتايج مربوط به نقش فيسبوك در پايبندي به هويت قومي نشاندادهاست كه عضويت و استفاده از فيسبوك تنها بصورت باواسطه و ازطريق متغيرهاي محتواي سياسي و محتواي فرهنگي-ادبي، باعث افزايش پايبندي به هويت قومي ميشود. همچنين اعتماد به فيسبوك و نيز استفاده از محتواي اجتماعي آن تاثيري بر پايبندي دانشجويان به هويت قومي نداشتهاست. اين درحالي است كه استفاده از محتواي سياسي و نيز محتواي فرهنگي-ادبي فيسبوك بصورت بيواسطه باعث افزايش پايبندي دانشجويان به هويت قومي كردي شده و درنهايت استفاده از محتواي سرگرمي و تفريحي فيسبوك با كنترل متغيرهاي ديگر رابطه معكوسي با پايبندي به هويت قومي از سوي دانشجويان كرد دانشگاه هاي همدان داشته است.

واژگانکلیدی: شبكه اجتماعي، فيسبوك، هويت قومي، اعتماد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *