نقش شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران در اصلاح الگوی مصرف

دکتر رحمان سعیدی[۱]

دکتر عباس اسدی[۲]

مهرناز مهدی‌پور[۳]

چکیده

این تحقیق به بررسی نقش شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران در اصلاح الگوی مصرف از دیدگاه دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی می‌پردازد. این تحقیق پیمایشی بوده و برای جمع‌آوری اطلاعات آن از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی بوده است. نمونه‌گیری تحقیق بر اساس فرمول کوکران و روش اتفاقی صورت گرفت.

بر اساس یافته‌های این پژوهش ۵ فرضیه تأیید و ۴ فرضیه رد شد. همچنین، یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که بیشترین گرایش در بین افراد ۱۹ تا ۲۵ سال بوده است و بر مبنای جنسیت، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، سطح تحصیلات و میزان درآمد  گرایش به اصلاح الگوی مصرف تفاوت چندانی ندارد و رابطه آنها با گرایش افراد به اصلاح الگوی مصرف در حد متوسط بوده است.

یافته‌ها بیانگر آنند که افزایش استفاده از رسانه‌ها در مجموع تأثیری در حد متوسط بر روی نگرش افراد در خصوص اصلاح الگوی مصرفی‌شان داشته است. همچنین مشخص شد که با افزایش استفاده از برنامه‌های شبکه اول سیما، گرایش افراد به اصلاح الگوی مصرف نیز تا حد متوسطی بیشتر می‌شود. از سوی دیگر، رابطه معنی داری بین دو متغیر، برنامه‌های آموزشی شبکه اول سیما و گرایش به اصلاح الگوی مصرف افراد وجود دارد، که این رابطه نیز در حد متوسط می‌باشد.

کلید واژه:     تلویزیون – الگوی مصرف – اصلاح – اصلاح الگوی مصرف – شبکه اول – رسانه‌ها – رفتار مصرفی

[۱] – مدیر گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

[۲] – عضو هیات علمی گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

[۳] – کارشناسی ارشد ارتباطات دانشگاه  علامه طباطبایی

دانلود مقاله

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *